Menu-ikon
Kurv-ikon
Martinus: Bisættelse
Martinus:
Bisættelse

Pris: kr. 300,00
 
Læg i kurv >

 
Er på lager
Giver et dybtgående indblik i det univers af levende mikrovæsener, som udgør vores organisme. Med vore tanker og vor levevis skaber vi disse mikrovæseners klima- og naturforhold. Vores sundhed er afhængig af et kærligt samarbejde med vore mikrovæsener – som også er ”vor næste”. Vi har ansvar for denne mikroverdens skæbne, også efter at vi selv har forladt den fysiske krop. Om fremtidens humane begravelseskultur.


Indholdsfortegnelse

1. Menneskehedens åndelige horisontudvidelse og moralske kursændring
2. Man begynder at indse, at kærligheden er den eneste vej ud af mørket
3. Familiekærligheden er ikke det rette fredsstimulerende grundlag
4. Jordmenneskeheden har ikke forstået, at næstekærligheden ikke blot er kærligheden til medmenneskene, men er kærligheden til alt levende
5. Verdensgenløsningens nuværende mission
6. Det er ikke familiekærligheden eller dens afskygninger: patriotisme, nationalisme og lign., der udgør det verdensfrelsende princip
7. Kærligheden til mikrovæsenerne i vor egen organisme bliver efterhånden også til et samvittighedsspørgsmål, der ikke kan ignoreres
8. Væsenernes uvidenhed med hensyn til deres kropslige mikroverdens liv afslører dem som ufødte væsener eller fostre på dette felt
9. Hvad sker der ved ligbrænding
10. Drabet af et mikrovæsen har de samme skæbnevirkninger som drabet af et almindeligt synligt væsen
11. Når menneskeheden har gjort overtrædelsen af det femte bud til en kulmination af sport og vellyst
12. Når væsenet går over til antiligbrænding
13. Hvorfor det højt indviede væsen ikke kan gå med til at lade sig brænde
14. At fremragende, kendte okkultister har ladet deres lig brænde, kan ikke udgøre noget bevis for, at ligbrænding ikke er i strid med naturens love
15. Det levende væsens fysiske organisme er et univers
16. Stadfæstelsen af universets grundstof
17. I tids- og rumdimensionen hvor X1 bliver maskeret til tanker, ting, former og stof, til erkendelse og oplevelse af liv
18. Den materielle videnskab er ved at stå i stampe med hensyn til åndelig materie
19. En ny videnskabelig forskningsmetode
20. Hvorledes stjernernes og mælkevejens usynlige liv, hensigt og formål er gjort synligt i individets egen organisme
21. Hvorfor den nuværende videnskabelige forskningsmetode umuligt vil kunne føre til livsmysteriets løsning
22. Hvorledes den sande åndsforsknings resultat må være en absolut viden om og bekræftelse på væsenets udødelighed ligesom den må give et positivt syn på Gud
23. Livsmysteriets løsning kan kun tilegnes ad en vej, der ligger uden for den gudløse materialistiske forskning
24. Hvorfor jordmennesket igennem den direkte fysiske sansning kun kan få et teoretisk overblik over selve jordkloden
25. "Den hellige ånd" eller en sanseform, der udgør vejen til livsmysteriets løsning
26. Hvorfor den materielle videnskab umuligt kan se andet end livløshed
27. Den materialistiske videnskabs kapacitet
28. På "tværs" af materien, eller hvorfor den materialistiske forsker eller videnskabsmand ikke kan udtyde livets mening
29. På "langs" af materien eller "Guds korrespondance", "kosmisk bevidsthed" eller evnen til at "se Gud"
30. Korsets tegn
31. Det bliver "livsanalysen" og ikke "materieanalysen", der kommer til at udgøre det primære i den kommende verdensstat
32. "Materialister" og "åndsforskere"
33. Materialistens livsanskuelse
34. Hvorfor det er ulogisk at antage, at en logisk skabelse kan finde sted uden et viljeførende jeg
35. Hvorledes det ses, at det materialistiske livssyn skyldes manglende evne til at overskue problemerne
36. Det gamle billede af Guddommen som en ærværdig olding, der bag skyerne dirigerer verdensaltet, er som symbol mere i kontakt med sandheden end det moderne materialistiske verdensbillede
37. Alle kropslige organer har deres uroprindelse i en længst forsvunden tids materielle, tekniske og kemiske værksteder på andre kloder
38. Den ny forskningsmetode og videnskab
39. Den ny forskningsmetode og afsløringen af universets og dermed det levende væsens hemmelighed, mystik og identitet
40. Det levende væsen rummer i sig alle universets hemmeligheder og bliver derfor det fuldkomneste undersøgelsesobjekt for opklaringen af universets og livets mysterium
41. "Guds korrespondance"
42. Det levende væsens organisme er i princippet et univers med naturkræfter på samme måde som det almindeligt kendte univers
43. Tænkningen som det højeste fundament for blodets skabelse og dermed for organismens sundhed
44. Tanken er identisk med al kraft og bevægelse såvel i naturen som i organismen
45. Det jordiske menneske betjener sig undertiden af et tankeklima, der tilhører et miljø, det forlængst er vokset fra
46. Menneskeheden er endnu kun delvis blevet frelst gennem religionens og verdensgenløsningens tankeklimaer
47. Hvorfor man skal elske hverandre
48. Vor tanke er den højeste ydre naturkraft for vor organismes mikrovæsener
49. Et livskraftoverskud der giver betingelser for, at individet kan overleve katastrofer, lemlæstelser eller påvirkninger, der ellers ville have en undergang til følge
50. "Søvn", "træthed" og "hvile"
51. Individet befinder sig i syv legemer og korresponderer med seks tilværelsesplaner
52. Hvorfor tilværelsen uden for det fysiske plan er mystik og mørke for det jordiske menneske og kun oplyses af et udødeligt håb om et evigt liv
53. Søvnens natur og betydning for væsenets fysiske tilværelse
54. Når et væsen underminerer sin soveevne
55. Når væsenet får for lidt søvn
56. Når væsenet får for meget søvn
57. Individets forhold til dets organismes mikrovæsener og overholdelsen af det femte bud og næstekærlighedsloven
58. Individets forhold til mikrovæsenerne i dets egen organisme er ikke en biting i skabelsen af dets skæbne
59. Hvorfor vi i "Bisættelse" er kommet ind på analyser, der synes sagen uvedkommende
60. Makrooplevelsen og mikrooplevelsen, samt makroindividet og mikroindividet
61. Når et væsen føler smerte og lidelse, udtrykker det, at det har skabt unaturlige forhold for mikrovæsenerne i dets organisme
62. Sammenspillet mellem makroindividet og mikroindividerne gennem nerverne og det heraf affødte almenbefindende for begge parter
63. Hvorledes makrovæsenets levevis betinger kvaliteten af dets organismes mikroindivider og den heraf følgende skæbne
64. Alt stof er levende
65. En maskine er en art forlængelse af individets fysiske legemlige organisme
66. Organisk materie
67. Hvad man må kende for at være kapacitet i ligbrændingsspørgsmålet
68. "Mineraler" og "mineralriget"
69. Hvorfor mineralmaterien bliver opfattet som en død materie
70. Når makroindividet bliver bedøvet
71. "Mineralmikroindivider" og "organmikroindivider"
72. Når mineralmikroindividerne forvandles til organmikroindivider
73. Mineralmikroindividernes materie som beskyttelsesmateriale for organmikroindividerne
74. Hvis et lig udelukkende var mineralmaterie, ville ligbrænding ikke være en befordring af det dræbende princip
75. Hvorledes væsenerne udgør "materie" eller "stof" for overliggende og "universbærere" for underliggende væsener i spiralkredsløbet
76. Ethvert væsen er en altdominerende faktor i bestemmelsen af livsbetingelserne for mikrovæsenerne i dets organisme
77. Hvorledes vi selv bestemmer harmonien eller disharmonien i forhold til vor organismes mikrovæsener
78. Hvorfor livsmysteriets løsning ikke findes ude i himmelrummets fjerne mælkeveje, men i vor egen fremtræden som makrokosmos og mikrokosmos
79. Vi har set individet som en gudelignende hersker over myriader af levende væsener
80. Et panorama, inden for hvilket væsenerne med deres kærlighed kan fjerne alt det, der i dag gør jordens hospitaler, sygehuse og åndssvageanstalter nødvendige
81. Der, hvor det dræbende princip ikke er en livsbetingelse, er det en overtrædelse af næstekærlighedsloven at praktisere det
82. Der er intet som helst, der afkræfter jordkloden, solen og mælkevejene som levende væsener
83. At Jorden er en kugle, modbeviser ikke dens identitet som levende væsen
84. Jorden har i princippet både mikrovæsener, blodomløb, muskulatur og skelet ligesom andre levende væsener
85. Jorden har i princippet åndedræt og ernæring
86. Når videnskaben ikke erkender jorden som levende væsen
87. At se jordkloden som levende væsen er i princippet det samme som at se et væsen af vor egen art i en millionforstørrelse
88. Hvorledes man bedst kan tilegne sig den rette opfattelse af en ligbrænding
89. Makrokosmos' og mikrokosmos' størrelsesforhold til os er kun et kosmisk perspektivforhold
90. Mellemkosmos, fjernkosmos og nærkosmos
91. Hvis jordkloden, der er vort makroindivid, kom i brand
92. Mellemkosmiske væseners rædsler og pinsler ved jordklodens undergang ved ild vil i princippet være det samme som dem, der bliver mikrovæsenerne til del ved ligbrænding
93. Makrolivet dør i en organisme samtidig med dens adskillelse fra makrojeget
94. Hvad der sker med mikrovæsenerne i et lig
95. "Forrådnelse" og "månetilværelse"
96. Mumien som det sande gravmæle og dens stof som noget, der kan fredes eller tilintetgøres uden at være i strid med kærlighedsloven
97. De mørke erfaringer og kærlighedslovens udvikling
98. Når et individ lader hånt om enhver beretning om ligbrændingens unatur
99. Hvorfor verden er fyldt med jammer, sygdom og lidelse
100. Makrovæsenets og mikrovæsenets skæbnesamhørighed
101. Ligbrænding kan aldrig blive en lov for den samlede menneskehed, og jordkloden kan ikke komme til at gå under ved ild
102. Hvad det vil sige at tilhøre de mennesker, der ønsker deres lig brændt
103. For at være i kontakt med livet må vi også erkende mikrovæsenerne i vor organisme som den "næste", vi skal elske som os selv
104. Intet væsen kan blive fuldkomment, så længe det ikke opfylder de fuldkomne livsbetingelser for mikrovæsenerne i sin organisme
105. En Guddoms tale
106. Hvem der tør trodse den guddommelige vilje ved at besværliggøre livet for mikrovæsenerne i deres egen organisme
107. En verden af levende væsener, hvis atmosfære kaster glans over den fysiske tilværelse og et mildnende skær over al jordisk ufuldkommenhed
108. Det almene jordmenneskes beundring for blomster er af dræbende natur for de samme væsener eller former for liv
109. En bisættelse eller jordefærd kan ikke være fuldkommen, så længe den er behæftet med det dræbende princip
110. Dekoration af afskårne blomster er det samme som en buket af afskårne plantelemmer og giver det udsmykkede en uren aura
111. Plantevæsenets "kunstværker"
112. Hvis menneskene kom ud for det samme forhold som det, de tilføjer plantevæsenerne
113. Man må være forsigtig med bedømmelsen "fantasi"
114. Hvorledes man kan kende forskel på sandhed og vildfarelse
115. Moralbegreber, der ikke eksisterer som videnskabelige fakta
116. Guds veje er ikke uransalige
117. Verdensbilleder, kulturer, religioner og moralbegreber, der vil forgå
118. Suggestion, tro og formodninger
119. Væsener, der hellere går med flokken den forkerte vej, end de går alene på den rigtige vej
120. Floksystemet eller flokprincippet
121. Det sennepskorn, af hvilket himmeriges rige vokser frem på jorden
122. Videnskaben eller væsener, der ikke mere kan tro og derfor kun kan finde tilfredsstillelse i kendsgerninger
123. Den materialistiske videnskab er den begyndende "hellige ånd"
124. Den mentale frigørelse, der fører væsenet op over dogmernes tågesumpe til den sande virkeligheds sollyse egne
125. Væsener, der lader hånt om antiblomsterplukning, er åndeligt sovende væsener
126. Påstande, der er et suggereret væsens manifestationer
127. Med hensyn til blomsterplukning går næsten alle i flok
128. En dekoration af afskårne blomster er i virkeligheden en mordglorie, men skjules af plantens skønne farve og pragt
129. En forlængelse af blomstens dødsproces
130. Modtagelige og uimodtagelige væsener for nærværende analyser
131. Hvorfor der ikke er noget grundlag for indignation overfor blomsterplukkere
132. Hvorledes vi har kunnet udrede beviserne for antiblomsterplukningens standpunkt som intellektuel harmoni med verdenslogikken
133. En lille fortrop af jordens mennesker, der bærer verdensgenløsningen i deres skød
134. Jordmenneskenes unaturlige levemåde befordrer professioner og leveveje
135. Hvad verdensgenløsningen er indstillet på
136. Hvad nutids- og fremtidsmennesker fordrer med hensyn til de store facitter
137. "Troende" mennesker har ikke brug for nogen intellektuel udredning af dogmerne eller livsfacitterne
138. Uden for det religiøse område findes der også "troende" mennesker, der har mindre brug for virkelig logik end for almenopfattelse
139. Verdensplanen er så hårfin i sin struktur, at selv den mindste afvigelse fra logik skaber disharmoni i det pågældende væsens liv
140. Når man ikke har evne til at være i kontakt med verdensplanens logik
141. Hvad den evige verdensplan betinger
142. Hvilke væsener, der har brug for nærværende kosmiske analyser
143. Væsenernes vækst bort fra de vanemæssige overtrædelser af livslovene foregår næsten umærkeligt og ikke i spring
144. Hensigten med nærværende kosmiske analyser
145. Sandhedens blottelse i form af kosmiske analyser bliver et universelt defensorat for alle levende væsener
146. Fremtidige menneskeheder vil få helt andre organismer eller legemer end dem, det jordiske menneske af i dag manifesterer sig i
147. Tekniske og kemiske apparater og maskiner udgør den første spæde begyndelse til udviklingen af levende væseners organer på fremtidige kloder eller verdener
148. Det vi kalder "døden"
149. Organismens undergang og skabelsen af en ny organisme og dermed skabelsen af barndom, ungdom, manddom og alderdom
150. Hvorfor væsenerne ikke kan genkende hinanden fra deres tidligere liv
151. Uvidenheden om reinkarnationen trods Bibelens og Kristi udsagn herom
152. Når Johannes Døber og Kristus kunne inkarnere på jorden efter en fortidig tilværelse samme sted, hvorfor skulle det så være umuligt for andre væsener, rent bortset fra den kendsgerning, at uden reinkarnation er en evig tilværelse umulig
153. Åndsvidenskaben vil åbenbare væsenernes evige liv. Den overfysiske væsenskerne
154. Det evige liv er ikke en forandring af livslovene eller af de øvrige bærende fakta i tilværelsen
155. Hvis reinkarnation ikke eksisterede, måtte verdensaltet være kaos og tilfældighed
156. Tilfredsstillelse af ønsker og begær og opnåelse af fordele, som kun bliver mulige i kraft af reinkarnationen
157. Fordele ved væsenets udskiftning af sit fysiske legeme og det heraf affødte ophold i den åndelige verden
158. Reinkarnationen og den herunder henhørende naturlige fødsel og død er livets største kærlighedsprocesser
159. En begravelse eller bisættelse bør absolut ikke være en sørge- eller begrædelsesfest
160. Igennem den normale søvn kan de overlevende på det fysiske plan have forbindelse med de afdøde, hvorved man efterhånden vil komme bort fra at føle døden som en adskillelse
161. Fremtidens begravelse eller jordefærd vil ikke blive en sørgefest, men derimod en glædes- og takkefest for livets evige beståen
162. "Jeget", organismen og maskinen
163. Det levende væsens fysiske og psykiske legemer, materier og tankestoffer
164. Hvorfor kun den hellige ånd eller åndsvidenskaben kan udfri menneskene af mystikkens tågeslør
165. Et diskarneret væsen
166. Den fysiske fødsel
167. Hvorfor enhver form, ting eller genstand må ældes, forvitre og forgå
168. Hvorledes troen på "døden" er kommet ind i verden
169. Hvorledes "jeget" igennem sin skiftende dagsbevidsthed opever sin uforgængelighed igennem de forgængelige ting
170. "Jegets" forhold til dets afsjælede, fysiske legeme eller lig
171. Den uhyggeligste oplevelse en "afdød" kan have med hensyn til sit lig
172. Almindelig begravelse er at foretrække frem for ligbrænding
173. Den fuldkomne, naturlige bisættelse vil få vanskeligt ved at blive praktiseret på grund af verdens forvirrede begreber om samfundsøkonomi
174. Behandlingen af et lig, samt det udsmykning
175. Det utiltalende ved en almindelig begravelse
176. En begravelses- eller bisættelsesceremoni, der er en velsignelse og i kontakt med kærlighedens og livets evige love
177. Egoisme eller selviskhed skærer verdenssamfundet i stumper og stykker
178. Internationalisme er det bånd, hvormed Gud sammenføjer verden
179. Menneskehedens sande styrelse er udelukkende "alkærlighed", der er højt hævet over nationalitet
180. Ethvert levende væsen er vor næste
181. En ny tone fra himlen eller den begyndende virkning af den ny kosmiske verdensimpuls
182. Hvad vi er blevet vidne til i denne vor analysering af mikrovæsenerne
183. Den virkelige åndsvidenskab og væsener, der endnu lever i den hedenske næringskultur, der udløser mord og drab på dyrene
184. En kærlighed, der kun gælder medmenneskene, kan aldrig udgøre den fuldkomne overholdelse af næstekærlighedsloven
185. Hvilke felter, der er væsentlige for det jordiske menneske med hensyn til udviklingen af næstekærlighed
186. En zone, hvor overholdelse af kærlighedsloven kun kan ske som et "mindste onde", og en zone, hvor der ingen hindringer er for overholdelse af nævnte lov
187. Hvad praktiseringen af det mindste onde kan føre til
188. Det jordiske menneske lever på en masse dræbende traditioner og forestillinger, der forlængst er ophørt med at være livsbetingelse
189. Hvorfor man må vænne sig af med de gamle hedenske traditioner og vaner, som ikke mere er en livsbetingelse
190. Ethvert væsen er nødsaget til at manifestere eller udtrykke sig igennem de manifestationer, der er dets udviklingstrins symptomer eller kendemærker og opleve virkningerne heraf
191. Sandhedens åbenbaring er ikke, hvad individerne siger, men hvad livet selv og den herpå baserede åndsvidenskab eller hellige ånd afslører
192. Livet, verden eller tilværelsen er i ethvert givet øjeblik og på ethvert trin absolut fuldkomment
193. Udviklingens store mål og den sande verdensgenløsning
194. Hvis man er misfornøjet med sin nuværende skæbne
195. Hvad ophavet til nærværende analyser tilsigter eller føler som sin opgave
196. Hvis man længes imod højere tilværelsesplaner eller man er tilfreds med det plan, man lever i
197. Hvor det virkelige syn af Gud begynder, og hvor man bliver "ét med Faderen"
198. Den kommende behandling af lig og deres bisættelse i fællesmausoleer
199. Fremtidsmenneskenes syn på nutidsmenneskene
200. Hvorfor nutidsmennesket har vanskeligt ved at forstå fremtidsstatens kosmiske hensyntagen til dens lig og store forståelse af livet i mikrokosmos såvel som i mellemkosmos og makrokosmos
201. Spørgsmål, der begynder at gøre sig gældende for det åndeligt udviklede nutidsmenneske
202. Når alle jordens nationer er blevet til én stat, og alverdens mennesker er blevet til ét folk
203. Når arbejde bliver betalingsmiddel, får alle råd til et økonomisk fuldkomment liv
204. Den fuldkomne bisættelse


Bibliografiske oplysninger

187 sider, indbundet
ISBN: 978-87-575-0325-8
4. udgave
Martinus Institut, 2016

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58