Menu-ikon
Kurv-ikon
Per Bruus-Jensen: Eksistens og udødelighed 1-2
Per Bruus-Jensen:
Eksistens og udødelighed 1-2

Pris: kr. 350,00
Restlager
 
Læg i kurv >

 
Er på lager
- om erkendelseslæren i Martinus' kosmologi


Findes også som mindre pænt eksemplar til nedsat pris.

Fra bagsiden

PER BRUUS-JENSEN (1932 -)
På årsskiftet til 1957 ramtes forfatteren af en ulykke i forbindelse med sin uddannelse ved forstvæsenet. Ad omveje bragte dette ham i forbindelse med Martinus' Institut, hvor han i årene frem til 1965 modtog intensiv undervisning i de kosmiske analyser af Martinus personligt. Har i tidens løb udfoldet omfattende undervisningsvirksomhed i Martinus' Kosmologi – herunder skabelsen af et betydeligt korrespondancekursus (ca. 1400 sider). Nærværende arbejde er et koncentrat af det kosmiske verdensbillede med hovedvægten lagt på erkendelseslæren i Martinus' Kosmologi. Samtidig prætenderer det at være en erkendelsesteoretisk gendrivelse af den idealistiske materialisme, som den finder udtryk i naturvidenskaben.


Om bogen

En fascinerende syntese af hele dén sublime ontologi eller erkendelseslære, der findes indbygget i Martinus' kosmologi, og som afgørende bryder med den naturvidenskabelige ved at hævde eksistensen af et subjekt- eller Jeg-princip i naturen side om side med det, der optræder i mennesket.

Naturen og mennesket vises som to sider af samme sag, og det forudses, at naturvidenskaben en dag vil anskue naturens fænomener og processer som livsytringer, der alle uden undtagelse viser tilbage til en bevidsthed af makrokosmisk format, og som det bliver en kommende åndsvidenskabs opgave at tyde og tolke.

En krævende bog for den akademiske læser.


Indholdsfortegnelse

KAPITELOVERSIGT - BIND 1

INTRODUKTION
INDLEDNING

Første afsnit
LIVSOPLEVELSENS MYSTERIUM
1.1.1. Det kosmiske livssyn
1.2.1. Livsoplevelsens mysterium
1.3.1. De to slags virkelighed
1.4.1. Illusion og virkelighed
1.5.1. Om virkelighedens udforskning

Andet afsnit
LIVETS UR-GRUNDLAG
2.1.1. Om livsoplevelsens tilhørsforhold
2.2.1. Det levende væsens kosmiske struktur
2.2.2. Om problemerne med begrebsapparatet
2.2.3. Livets kosmiske basiskomponenter
2.2.4. Jeget eller det oplevende princip
2.2.5. Organismen (ob) eller skabe-oplevelsesevnens princip
2.2.6. Skabeevnens interne struktur
2.2.7. Signalement af grundenergiernes principielle natur
2.2.8. Signalement af grundenergierne oplevet direkte fra subjektsiden
2.2.9. Signalement af grundenergierne oplevet fra objektsiden
2.2.10. De parafysiske organsystemer
2.2.11. Efterskrift til 2. hovedafsnit

Tredie afsnit
LIVETS OPLEVELSE eller DEN ÅNDELIGE VERDENS SKABELSE
3.1.1. Den objektive kontra den subjektive virkelighed
3.2.1. Sansningen fra neden og livsoplevelsens stofside
3.3.1. Sansningen fra oven og livsoplevelsens livsside
3.4.1. Den objektive og den subjektive virkeligheds gensidige omsætning
3.5.1. Afsluttende bemærkninger til 3. afsnit
Komplet indholdsfortegnelse m. index over margin-noter - bind 1


KAPITELOVERSIGT - BIND 2

Fjerde afsnit
DET TELEONOMISKE PROJEKT
eller
GUDS EVIGE EKSPERIMENT MED SIG SELV
4.1.1. Urkredsløbet og livets ledemotiv
4.2.1. Spiralkredsløbet og Guds evige eksperiment med sig selv
4.3.1. Spiralkredsløbet kontra Guds primære og sekundære bevidsthed
4.4.1. Urkredsløbets ontogenese og den kosmiske livmoderzone
4.5.1. 'Den kosmiske ontogenese' eller 'fra mineral til den store fødsel'
4.5.2. Signalement af det ontogenetiske projekts omfang
4.6.1. Syndefald og indvikling
4.7.1. Eva - Adams medhjælp
4.8.1. Adam og ontogenesens fysiske indledning
4.9.1. Biosfæren og den menneskelige erkendelse
4.9.2. Første eksempel (en snekrystal)
4.9.3. Andet eksempel (atomet og elektronbanerne)
4.9.4. Tredie eksempel (TMV-partiklen)
4.9.5. Konkluderende betragtninger
4.10.1. Biosfæren og selektionsteorien
4.11.1. Biosfæren og de kosmiske teleostater
4.11.2. De kosmiske teleostater
4.11.3. 1. teleostat: urbegæret
4.11.4. 2. teleostat: det paragenetiske felt
4.11.5. 3. teleostat: talentkerneprincippet
4.11.6. De interne teleostaters samspil
4.11.7. 4. teleostat: miljøfaktoren
4.11.8. 5. teleostat: selektionen
4.11.9. 6. teleostat:det teokratiske princip
4.12.1. Ontogenesens slutfase eller 'mennesket - en såret flygtning mel. to riger'
4.12.2. Tempelfasen og det menneskelige udviklingstrin
4.12.3. 'Eva' og den kosmiske ontogeneses bevidsthedsaspekt
4.12.4. Tempelfasen og det jordiske menneskes aktuelle situation
4.12.5. Menneskeheden og Kristus

EFTERSKRIFT

4.12.6. Mennesket her og nu

Litteraturfortegnelse

Komplet indholdsfortegnelse m. index over margin-noter – bind 1 og 2

Illustrationsfortegnelse

Kort ordforklaring


Bibliografiske oplysninger

590 sider, illustreret
ISBN 87-418-1144-5 (begge bind)
Borgen, 1982

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58