Menu-ikon
Kurv-ikon
Martinus: De levende væseners udødelighed (småbog 23)
Martinus:
De levende væseners udødelighed (småbog 23)

Pris: kr. 95,00
 
Læg i kurv >

 
Er på lager
Indeholder artiklerne:
De levende væseners udødelighed
Åndsvidenskabens nødvendighed
Primitivitet og overtro

Kun ud fra tanken om alle væseners udødelighed er det muligt at påvise, at livet er retfærdigt. Artiklen Åndsvidenskabens nødvendighed behandler videnskabens forhold til samfundet, til diktatur og demokrati. Artiklen Primitivitet og overtro påviser former for overtro i vores kultur. Den nuværende moderne kulturs ufærdige sider.


Indholdsfortegnelse

De levende væseners udødelighed
1. Kun igennem erkendelsen af væse nernes udødelighed bliver retfær digheden i de samme væseners lyk kelige og ulykkelige skæbner åben baret.
2. For at opnå den højeste fuldkom menhed eller blive til "mennesket i Guds billede" er det nødvendigt, at man med sin forstand oplever Guds kærlighed og retfærdighed i ver densaltet.
3. Hvad det levende væsens udvikling bekræfter for os.
4. Hvorledes uvidenhed har skabt den overtro, at de levende væsener er "dødelige" væsener.
5. Hvis det levende væsen er udøde ligt.
6. Det levende væsens udødelige struktur.
7. Udødeligheden og retfærdigheden i de levende væseners skæbne.

Åndsvidenskabens nødvendighed
1. Situationer, i hvilke den akademis ke lærde kun er "lægmand".
2. Hvorfor erkendelsen af den åndeli ge verden ikke kan accepteres af videnskaben.
3. Der er mere til mellem himmel og jord end sten, vand og luft.
4. Når man har forladt de levende fakta for at leve på de døde.
5. Mål- og vægtfacitter kan ikke være fyldestgørende basis for virkelig livslykke.
6. Hvad der i dag er menneskehedens sande ulykkesårsag.
7. Kun en virkelig tanke- eller åndsvi denskab kan genoprette menneske hedens sjælelige eller åndelige sta bilitet.
8. Hvad "videnskab" er.
9. Menneskeheden befinder sig i et styrt imod diktaturet.
10. Hvad sandt "demokrati" og sand "kommunisme" ikke kan være, og hvad de er.
11. Hvorledes demokrati og kommu nisme er blevet til det modsatte af, hvad de var tiltænkt.
12. Hvorledes diktaturet overvinder både religion og den materialistiske videnskab.
13. Ingen som helst nationalregering kan råde bod på miseren.
14. Det store flertals vildfarelse.
15. Hvad menneskene i første omgang må gøre.
16. Menneskehedens frelse er ikke et vare- eller pengeproblem, men et psyke-problem.
17. Alverdens stater forenet i én rege ring er verdens frelse.
18. Åndsvidenskaben og freden.

Primitivitet og overtro
1. Hvorledes primitivitet og overtro bringer kulturerne til det forfald el ler ragnarok, der er bebudet i Bibe len.
2. Hvorfor man ikke med rette kan påstå, at den nuværende kultur er fri for primitivitet og overtro.
3. Det færdige menneske i Guds bille de og dets verdenskultur eller rige på jorden.
4. Den nuværende moderne kulturs ufærdige side nr. 1. Menneskets dødbringende forhold til dyrene.
5. Den nuværende kulturs ufærdige side nr. 2. Menneskets dødbringen de gifthunger.
6. Den nuværende moderne kulturs ufærdige side nr. 3. Ragnarok.
7. "Dømmer ikke.


Bibliografiske oplysninger

138 sider
ISBN: 978-87-575-0275-6
1. udgave, 2. oplag
Martinus Institut, 1989

Martinusshop ⋅ v/ Jan Nyborg Tarbensen, Torpevej 5, 5900 Rudkøbing
Tlf.: 24 26 24 78 ⋅ info@martinusshop.dk ⋅ CVR-nummer: 39 87 44 58